Vedtægter for lokalarbejde i kredsene i DWK

Landet er opdelt i følgende kredse, der ledes af en bestyrelse bestående af enten 3 eller 5
medlemmer. Disse medlemmer vælges af og blandt kredsens medlemmer ved en årlig
generalforsamling. Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres i Weimaraner-Nyt og/eller
Jagthunden, så alle medlemmerne har modtaget besked senest 14 dage før
generalforsamlingen.

Landet inddeles i 4 kredse, som består af:

Kreds 2, Jylland
Kreds 3, Fyn
Kreds 4, Sjælland
Kreds 5, Lolland

Der afholdes en årlig generalforsamling med min. følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetæller
Formandens beretning
Kassererens forelæggelse af regnskabet
Valg af bestyrelse og suppleanter
Behandling af indkomne forslag
Evt.

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer, 1-3 bestyrelsesmedlemmer og 1-5 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Der kan vælges fra 1-5 suppleanter i prioriteret rækkefølge. Formand og kasserer vælges
direkte på generalforsamlingen og således, at deres valgperiode forskydes for hinanden. Af de
øvrige bestyrelsesmedlemmer følger 1 medlem i 5-mandsbestyrelser formandens valgperiode,
medens 2 medlemmer i 5-mandsbestyrelser og 1 mand i 3-mandsbestyrelser følger
kassererens valgperiode.
Kassereren har ansvaret for kredsens økonomi, herunder bankkonto.

Valget kan ske ved skriftlig afstemning, såfremt blot en af de tilstedeværende medlemmer
måtte ønske det.

Dansk Weimaraner Klubs kasserer er ”født” revisor for kredsen, og der skal derfor ikke vælges
revisor på kredsens generalforsamling.

Formanden er kredsens kontaktperson til Dansk Weimaraner Klub.

Bestyrelsesmedlemmerne kan fratages deres tillidsposter, hvis de efter klubbestyrelsens skøn
modarbejder klubbens formål. Afgørelsen kan dog indbringes for og behandles ved klubbens
generalforsamling, der har den endelige afgørelse.

Såfremt der ikke i løbet af 2 år fra den seneste generalforsamling, hvor der blev valgt en
funktionsdygtig bestyrelse, er lykkedes at vælge en bestyrelse på min. 3 personer, tilfalder
kassebeholdningen Dansk Weimaraner Klub.

Oprettelse af nye kredse kan kun ske i samråd med Dansk Weimaraner Klubs bestyrelse og
skal godkendes på klubbens førstkommende generalforsamling.

I kredse hvor der ikke findes en bestyrelse, kan Dansk Weimaraner Klubs bestyrelse udpege
en ”kontaktperson” blandt kredsens medlemmer. Denne ”kontaktperson” kan lade afholde
max. 2 arrangementer om året for kredsens medlemmer. Der må ikke opkræves nogen form
for gebyr ved disse arrangementer, der går uden om de konkrete.

Kredsarbejdet skal hvile i sig selv, og bestyrelsen/”kontaktpersonen” hæfter selv for ethvert
underskud, ligesom arbejdsindsats og transport m.v. er ulønnet.

Arrangementer i kredsene skal bekendtgøres i Weimaraner-Nyt og/eller Jagthunden.
Kredsene kan beskæftige sig med praktisk og teoretisk arbejde, evt. i samråd med andre
klubber, dog ikke på dage hvor Dansk Weimaraner Klub lader afholde sine aktiviteter.

På præmier der indkøbes og benyttes til kredsprøver, kredsafslutninger etc. må – hvis der
benyttes indgravering – kun stå Dansk Weimaraner Klubs initialer eller bomærke i forbindelse
med kredsnavn eller kredsnummer.

Som hjælp til start af nye kredse yder Dansk Weimaraner Klub et éngangsbeløb på 500 kr. og
et tilskud på 15 kr pr. fremmødt hund pr. jagtligt arrangement det første regnskabsår, hvor
dokumentation i form af tilmeldingsblanketter med relevante oplysninger skal fremsendes til
klubbens kasserer umiddelbart efter arrangementets afholdelse.

Etablerede kredse kan opnå et tilskud pr. fremmødt hund til kredsens jagtlige arrangementer,
der udbetales i henhold til en optegnelse over årets deltagere, som er underskrevet af samtlige
kredsens bestyrelsesmedlemmer, eller hvor dokumentation i form af tilmeldingsblanketter med
relevante oplysninger fremsendes til klubbens kasserer. Beløbet fastsættes af Dansk

Weimaraner Klubs bestyrelse umiddelbart efter afslutningen af Dansk Weimaraner Klubs
regnskabsår, dog senest 1. marts. Hver kredsformand modtager brev fra Dansk Weimaraner
Klubs bestyrelse om fastsættelse af tilskuddet, hvis der er ændringer i forhold til året før.

Vedtægterne er vedtaget på Dansk Weimaraner Klubs generalforsamling den 31. marts 1996.

Vedtægtsændringer vedtaget på DWK generalforsamling den 21. april 2021.