Dansk Weimaraner Klub Vedtægter

Dansk Weimaraner Klub’s Love


Vedtaget på generalforsamlingen d. 28. maj 2001


Navn og hjemsted
§ 1

Klubbens navn er Dansk Weimaraner Klub (DWK) – stiftet 1961

Stk. 2
Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Dansk Weimaraner Klubs formål
§ 2

Klubbens formål er i samarbejde med Dansk Kennel Klub (DKK), og i overensstemmelse med DKK`s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at udbrede og fremme kendskabet til den korthårede og den langhårede Weimaraner.
Stk. 2
Klubben skal til enhver tid varetage medlemmernes interesser i forhold, der inden for klubbens rammer vedrører udøvelsen af deres arbejde med bevarelse og forbedring af racens standard, sundhed, brugsegenskaber, eksteriør og temperament.
Stk. 3
Klubben afholder enten alene eller i forbindelse med DKK og/eller Stående Jagthunde i Danmark (SJD) eller andre specialklubber prøver og udstillinger, hvortil klubben kan udsætte præmier.
Stk. 4
a)
Klubbens skal gennem oprettelse af et avlsråd stå til rådighed for DKK og DWK`s medlemmer med hensyn til vejledning og hensigtsmæssig avl.

b)
Det af klubbens bestyrelse nedsatte avlsråd skal som grundlag for dets aktiviteter anvende den af Fédérarion Cynologique Internationale (FCI) anerkendte standard for weimaranerne, samt de af DWK udarbejdede vejledende avlsregler.

c)
Klubben kan indføre avlsforbud og restriktioner, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK`s sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

Medlemskab af organisationer
§ 3

DWK indgår som selvstændig klub under DKK, og er som sådan underlagt de vedtægter og ordensregler, der er gældende for DKK.

Stk. 2

Klubben skal være medlem af SJD.


Medlemskab
§ 4

Som medlem kan kun optages de personer, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.

Stk. 2
DKK`s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden at stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortrædere fra DKK`s bestyrelse.

Kontingent
§ 5

DWK`s medlemskontingent samt et eventuelt indmeldelsesgebyr fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2
Fastsættelse af kontingent sker efter følgende opdeling:

  • A medlem: betaler fuld kontingent
  • B medlem: betaler halv kontingent og modtager ikke ”Jagthunden”.
    Som B medlem kan optages A medlems familie incl. samlever med samme adresse.
  • C medlem: betaler halv kontingent og er A-medlem i anden specialklub under SJD, og modtager ikke ”jagthunden”


Stk. 3
Ved køb af hvalp under 10 måneder fra et DWK medlem, kan køberen, hvis denne ikke i forvejen er medlem, optages som A medlem i det indeværende regnskabsår.

Stk. 4
Kontingentperioden følger regnskabsåret og opkræves i december måned hvert år.

Stk. 5
Ved udsendelse af rykkerskrivelse i starten af januar pålægges et rykkergebyr.

Udmeldelse
§ 6

Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren mindst 1 måned før start på en ny kontingentperiode.

Stk. 2
Når et medlem fortsat er i kontingentrestance pr. 15. februar, ophører medlemskabet.

Ordinær generalforsamling
§ 7

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Stk. 2
a)
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest den 30. juni, skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside, ”Jagthunden” eller ved brev.

b)
Indkaldelsen, der foretages af bestyrelse, skal indeholde oplysninger om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg.

Stk. 3
a)
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde mindst 3 uger forinden.

b)
Eventuelle forslag og regnskab lægges på klubbens hjemmeside 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4
Stemmeret har medlemmer, som har betalt medlemskontingent senest 4 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden
§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.
Valg af dirigent

2.
Valg af referent

3.
Valg af 2 stemmetællere

4.
Formandens beretning fremlægges til godkendelse

5.
Regnskabet fremlægges til godkendelse

6.
Godkendelse af budget for indeværende år

7.
Fastsættelse af kontingent for kommende år

8.
Behandling af indkomne forslag

9.
Valg af formand eller kasserer

10.
Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer

11.
Valg af 3 suppleanter

12.
Valg af revisor

13.
Valg af revisorsuppleant

14.
Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel, og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen.

Stk. 2
I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter at begæringen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet, er fremsat overfor bestyrelsen.

Stk. 3
Såfremt de i § 7, stk. 2 fastlagte regler for indkaldelse til generalforsamling ikke kan overholdes, skal indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ske ved brev til samtlige medlemmer med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 4
Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsorden indeholdte.

Generalforsamlingens ledelse
§ 10

Til at lede generalforsamlingen vælges ved simpelt flertal en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg på begæring af ét stemmeberettiget medlem foregå skriftligt.

Stk. 3
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4
Over generalforsamlingens beslutninger udfærdiges et skriftligt referat, der godkendes af dirigenten.

Bestyrelse – valg
§11

DWK´s ledelse varetages af bestyrelsen.

Stk. 2
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der er myndige.

Stk. 3
Et medlem, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan vælges til bestyrelsen, hvis formanden senest 8 dage før generalforsamlingen har modtaget skriftligt tilsagn fra vedkommende.

Stk. 4
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk.5
Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i ulige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år. 3 suppleanter vælges for 1 år i prioriteret rækkefølge

Stk. 6
Medlemmer til klubbens faste udvalg udpeges af bestyrelsen. Udvalgenes arbejdsopgaver fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 7
Bestyrelsesformanden tegner klubben. Dog kan kassereren i formandens fravær indtræde med de samme beføjelser som formanden.

Konstitituering
§ 12

Bestyrelsen skal snarest og senest 8 uger efter generalforsamlingen konstituere sig.

Stk. 2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3/5 er til stede. Ved bestyrelsesmøde skal formanden og/eller i dennes fravær kassereren være til stede.

Stk. 3
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens, subsidiært kassererens stemme afgørende.

Stk. 4
Ved bestyrelsesmøder udfærdiges referat, der mindst skal indeholde de beslutninger, der træffes.

Stk. 5
Klubben forpligtes ved underskrift af formanden.

Stk. 6
Bestyrelsen afholder møder så ofte, det skønnes nødvendigt.

Stk. 7
Bestyrelseshvervet er ulønnet, men bestyrelsen kan selv fastsætte et beløb til afholdelse af bestyrelsesmøder og transportudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder i DWK og FJD.

Regnskab
§ 13

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, skal foreligge med påtegning af revisor senest 2 uger før generalforsamlingen. Jf. § 7. stk. 3

Revision
§ 14

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen, en revisor og en revisorsuppleant.

Stk. 2
Revisoren skal hvert år ved regnskabsårets afslutning gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Stk. 3
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, kasse- og kontobeholdninger.

Vedtægtsændringer
§ 15

Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

Stk. 2
Vedtægtsændringerne træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Ophævelse af klubben
§ 16

Bestemmelsen om klubbens ophævelse kan kun behandles på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2
Til den ekstraordinære generalforsamlings beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, eller har stemt ved fuldmagt; og til forslagets vedtagelse, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3
Ved ophævelse af klubben overdrages samtlige klubbens aktiver til DKK.

Disciplinærsager
§ 17

Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK`S love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for det pågældende medlem.

Stk. 2
Disciplinære foranstaltninger er beskrevet i DKK`s love.

Stk. 3
DWK`s bestyrelse kan dog tildele misbilligelser eller advarsler.

Ikrafttræden
§ 18

Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 28. maj 2001

Stk.2
Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 1. jan. 2002

Ændringer:

Der er foretaget vedtægtsændringer på Dansk Weimaraner Klubs generalforsamling den 16. juni 2019, og disse trådt i kraft efter godkendelse fra DKK.