Cookie og Privatlivspolitik

Cookies

Denne hjemmeside anvender nødvendige cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies slettes efter en tid, men fornyes ved hvert besøg. Man kan fjerne eller blokere cookies på sin computer, se vejledning her http://minecookies.org/cookiehandtering/

Denne hjemmeside udbydes af:

Dansk Weimaraner Klub
Tokeskovvej 4
Lindebjerg
5560 Aarup

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller hvordan vi behandler personoplysninger der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare saglige formål og ud fra klubbens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger når de ikke længere er nødvendige – eller du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Dansk Weimaraner Klub er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte klubbens data-kontaktpersoner, som er:

Dansk Weimaraner Klub Kasserer
Bestyrelsen i Dansk Weimaraner Klub

Behandling af Personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og mailadresse.

Oplysninger om frivillige:

 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og mailadresse.
 • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til klubben og evt. bankkontonummer.

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne direkte fra dig.

Dansk Weimaraner Klub formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som klub har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger.
 • At det er nødvendigt for at vi kan opfylde en aftale med dig.
 • At loven stiller krav om at vi behandler dine oplysninger.
 • At du har givet samtykke til at vi kan behandle dine oplysninger.

Formålene med at behandle oplysninger om Dansk Weimaraner Klub medlemmer er:

 • At vi behandler medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev.
 • At vi kan drive klubbens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem.
 • At administrere din relation til foreningen.

Formålene med at behandle oplysninger om Dansk Weimaraner Klub frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i klubben.
 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelse, refusion og lignende.
 • At administrere din relation til klubben.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af klubbens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til klubbens vedtægter.
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af Dansk Weimaraner Klub, herunder at betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter.
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkrete aktiviteter eller arrangementer i klubben.
 • At bevare oplysninger med historisk værdi.

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt om du vil give samtykke og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for Dansk Weimaraner Klub – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemsskab er ophørt.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemsskab er ophørt.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer og frivillige, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen er række rettigheder:

 • Du har lov til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som klub har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger bruges til markedsføring.
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindelig anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringen eller sletningen så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandlingen af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forebeholder os ret til at ændre klubbens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.